Black and white sepia

Prev | Index | Next

Sundial Armillary sphere, Milton Keynes
Sundial Armillary sphere, Milton Keynes, © Mike Dodd