Tenerife

Prev | Index | Next

Xanthoria elegans (?)
Xanthoria elegans (?), © Mike Dodd