Tenerife

Prev | Index | Next

Euphorbia mellifera
Euphorbia mellifera, © Mike Dodd