Milton Keynes

Prev | Index | Next

Stone circle Willen Lake
Stone circle Willen Lake, © Mike Dodd