Milton Keynes

Prev | Index | Next

Stone circle Willen, Milton Keynes
Stone circle Willen, Milton Keynes, © Mike Dodd