Milton Keynes

Prev | Index | Next

Stone circle celebration, Willen, Milton Keynes
Stone circle celebration, Willen, Milton Keynes, © Mike Dodd