British Isles garden and greenhouse plants

Prev | Index | Next

Kalmia latifolia
Kalmia latifolia, © Mike Dodd